"Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu.
Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania,
fizycznymi zmianami w mózgu,
podobnie jak proces uczenia się."
- Eric Kandel - neurobiolog,
laureat Nagrody Nobla z medycyny 2000 r.
W Gabinecie Psychoterapii i Rozwoju Osobistego pracujemy
w podejściu humanistycznym oraz egzystencjalnym.

Psychoterapia humanistyczna


Psychoterapia humanistyczna jest podejściem terapeutycznym, które oparte jest na koncepcji Carla Rogersa -terapii skoncentrowanej na kliencie oraz korzysta z ujęcia terapii gestalt F. Perlsa oraz terapii  skoncentrowanej na doświadczaniu L. Greenberga.


W podejściu humanistycznym koncentrujemy się na doświadczaniu „tu i teraz” przyglądając się swoim myślom, emocjom, sygnałom płynącym z ciała, świadomości samego siebie. W pracy terapeutycznej wychodzimy od „tu i teraz” w przeszłość i przyszłość. Terapeuta jest towarzyszem drogi, którą przemierza klient w procesie terapii w bezpiecznych warunkach. Psychoterapia opiera się na specyficznej relacji między terapeutą a klientem opartej na: bezwarunkowej akceptacji, empatycznym zrozumieniu i szacunku oraz autentyczności w relacji. W takiej bezpiecznej, pełnej wsparcia atmosferze, klient może bez lęku analizować własne doświadczenia i samodzielnie dochodzić do rozwiązań swoich problemów. Terapeuta humanistyczny wchodzi w świat doświadczeń pacjenta, przygląda się zjawiskom tego świata, próbuje zrozumieć świat znaczeń klienta, podąża za nim dopasowując interwencje do jego indywidualnych potrzeb.


Terapia skoncentrowana na proces doświadczania Greenberga pomaga klientowi w rozwinięciu świadomości własnych emocji, aby radził sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i otoczeniem. W centrum zainteresowania stawia doświadczenie pacjenta i uznanie emocji za źródło znaczenia, wspierając tą część człowieka, która dąży do rozwoju. Terapeuta podąża za klientem w świecie wewnętrznego doświadczenia klienta uznając go za osobę na takich samych prawach. Jest przewodnikiem w doświadczaniu, osobą orientującą się w subiektywnych doznaniach klienta i rozumiejącą procesy emocjonalne. Terapeuta próbuje pomóc klientowi w zrozumieniu sytuacji, w której się znalazł oraz wspierać go w rozwiązywaniu problemów w autentycznej i empatycznej relacji terapeutycznej.
Psychoterapia egzystencjalna -

aktualność, indywidualność, dialog, sens


W obszarze psychoterapii egzystencjalnej jest wiele nurtów. Jednym z nich jest Analiza Egzystencjalna (z Logoterapią). Stanowi ona całościowy system psychoterapeutyczny, mający zastosowanie w leczeniu wielu różnych trudności psychicznych (nerwic, zaburzeń osobowości, depresji i in.), w pokonywaniu problemów w relacjach, kryzysów egzystencjalnych i in. Jej celem jest m.in. wspieranie człowieka w życiu z wewnętrzną zgodą. Punktem wyjścia jest zawsze aktualność i nakierowanie na przyszłość. Przeszłe cierpienie jest przedmiotem analizy o tyle, o ile wpływa ograniczająco na aktualny i przyszły kształt życia


U podstaw Analizy Egzystencjalnej leży koncepcja Wiktora E. Frankla (1905 – 1997), wiedeńskiego neurologa i psychiatry, rozwinięta współcześnie przez Alfrieda Laengle. Frankl, przeciwstawiając się postrzeganiu człowieka jako zdeterminowanego przez psychofizyczność, widział go jako istotę, której życie toczy się w trzech wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym (osobowym, który jest typowo ludzki). Każdy z tych wymiarów ma swoją specyfikę i dynamikę, mimo to stanowią one jedność, nierozerwalną całość obecną w każdym momencie życia. Człowiek, jako istota fizyczna, ma potrzeby biologiczne i dąży do ich zaspokojenia (sen, jedzenie, ruch, seks), jako istota psychiczna - dąży do przyjemnych uczuć i redukcji napięć. Wykraczając poza sferę psychofizyczności, człowiek jako istota duchowa, szuka w życiu sensu i wartości, wiary, miłości, wolności, odpowiedzialności, sprawiedliwości. Może też zachować wobec siebie dystans, ustosunkowywać się do siebie samego i świata oraz podejmować decyzje z wewnętrzną zgodą, nakierowując się na wybrane wartości, np. na to, co właściwe, chociaż czasami nieprzyjemne.


Ponadto, z punktu widzenia Analizy Egzystencjalnej, człowiek zawsze znajduje się w jakiejś sytuacji, która na niego oddziałuje. Zatem jego życie toczy się w swoistym dialogu zarówno ze sobą, jak i światem. Osoba otwierając się na świat wewnętrznych przeżyć i wartości oraz na świat zewnętrzny, związany z kontekstem życia, powołana jest do dawania osobistych odpowiedzi na wyzwania sytuacji, za które to odpowiedzi ponosi odpowiedzialność.


O spełnionym życiu, czyli egzystencji, możemy mówić, gdy Osoba może odpowiedzieć TAK na cztery pytania o tzw. podstawowe struktury egzystencji (o Świat, Życie, Siebie i Sens):
1. Jestem - ale czy mogę tu być jako Osoba? Czy mam dostateczną przestrzeń, ochronę i wsparcie? Czy doświadczam akceptacji? Odczuwanie akceptacji umożliwia nam wytworzenie postawy akceptowania nas samych. Jeśli brak nam możności bycia odczuwamy lęk.
2. Żyję - ale czy chcę, czy jestem z tego zadowolony? Czy doświadczam wartości, relacji, przyjemności życia, czy czuję, że dobrze jest żyć, czy lubię moje życie? Brak takiego uczucia może prowadzić do depresji.
3. Jestem sobą - ale czy mogę w pełni być sobą? Czy odczuwam wolność bycia sobą? Czy doświadczam uwagi, sprawiedliwości, własnej wartości, szacunku? Czy jestem doceniany? Deficyty na tym poziomie mogą prowadzić do zaburzeń osobowości, kłopotów z samooceną.
4. Jestem tutaj – ale po co? Co takiego, tu i teraz, sprawia, że moje życie jest częścią znaczącej całości? Ku czemu żyję? Niemożność choćby częściowej odpowiedzi na pytania o sens życia może prowadzić do uzależnień i samobójstw.


Tym, co łączy różne nurty w grupie podejść humanistyczno-egzystencjalnych jest fenomenologiczna postawa terapeuty. Oznacza to, że za każdym razem terapeuta wchodzi w świat doświadczeń Pacjenta w postawie otwartości i bezwarunkowej akceptacji dla jego Osoby, tj. unika oczekiwań i wstępnych założeń, nie interpretuje jego doświadczeń, ale w dialogu z nim stara się go przede wszystkim poznać i zrozumieć. Spotkanie w tych okolicznościach staje się punktem wyjścia do rozwoju Osoby i jej lepszego radzenia sobie w życiu.

Analiza Egzystencjalna, podobnie jak wiele innych podejść, oferuje rodzaj pomocy dostosowany do aktualnej sytuacji Pacjenta: towarzyszenie, poradnictwo, psychoterapię, interwencję kryzysową i in.


Oferta


Zapraszamy osoby dorosłe, a także młodzież z różnego rodzaju problemami oraz trudnościami emocjonalnymi przede wszystkim w relacjach z drugim człowiekiem, a także z problemami w życiu osobistym i zawodowym. Proponujemy spotkania indywidualne krótko- i długoterminowe oraz terapię par. Oferujemy również warsztaty rozwojowe i tematyczne oraz grupy terapeutyczne.


Naszą ofertę kierujemy do osób:


z zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi
z zaburzeniami psychosomatycznymi, które skarżą się na różnego rodzaju bóle: głowy, żołądka oraz inne objawy somatyczne, jak drżenie rąk i nóg, zawroty głowy, uczucie duszności, kołatanie serca
z zaburzeniami osobowości
nie radzących sobie ze stresem i ciągłym napięciem
doświadczających smutku i przygnębienia
borykających się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi
doświadczających trudności w relacjach i komunikacji z drugim człowiekiem
doświadczających trudności w związkach
z zaburzonym poczuciem własnej wartości
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych: rozstanie, rozwód, żałoba, wypadek, choroba własna lub bliskiej osoby
mających trudności w zrozumieniu samego siebie i swojego zachowania, pragnącymi poszerzyć własną samoświadomość


Cennik:


Konsultacja psychologiczna (przed rozpoczęciem psychoterapii) 80zł / 50min
Psychoterapia indywidualna 80zł / 50min
Psychoterapia pary 120zł / 90min
 • Jolanta Obidzińska
 • Jestem psychologiem. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.
  Moje pierwotne zainteresowania zawodowe związane były głównie z naukami ścisłymi. Poszukiwanie takiego sposobu życia, na który miałabym całkowitą wewnętrzną zgodę, w wymiarze nie tylko zawodowym, ale też czysto ludzkim, zaowocowało zwróceniem się ku psychologii i odnalezieniem pasji w pracy psychoterapeutycznej.

  Podstawę teoretyczną dla swojej pracy znalazłam w jednym z nurtów psychoterapii egzystencjalnej. Ukończyłam 6-letnie szkolenie w zakresie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii. Ponadto - kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR Warszawa) oraz Szkołę Treningu i warsztatu Psychologicznego (INTRA Warszawa) i in. Pracuję pod superwizją (superwizorzy GLE – International oraz PTP)

  Zajmuję się pomocą osobom dorosłym cierpiącym z powodu nerwic, lęków, depresji, trudności w bliskich relacjach, problemów osobowościowych, kryzysów egzystencjalnych związanych z bilansem życia i in. Prowadzę terapię indywidualną. Zapraszam również pary.

  W swojej pracy staram się pamiętać o tym, że każda Osoba jest unikalna, a przez to jej osobista sytuacja, system wartości, decyzje jakie podjęła, co uczyniła ze swoim życiem do tej pory i jej zamiary na przyszłość również są takie - niepowtarzalne. To sprawia, że terapia, rozumiana jako spotkanie z drugim człowiekiem, zawsze ma indywidualny charakter. Jej celem jest pomoc Osobie w znalezieniu jej własnej odpowiedzi na wyzwania aktualnej sytuacji. Czasem odbywa się to w powiązaniu z biografią, która nie jest „kuta w kamieniu”, lecz zmienia się wraz z naszym nastawieniem do niej.

  Zapraszam na konsultacje i terapię.

  Zapisy na wizytę:
  tel.: +48 601-802-076
  e-mail: jolaobi@o2.pl

 • Justyna Kruszewska
 • Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz dyplomowanym psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

  Ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej realizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam realizując staż w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 Instytutu Psychologii Zdrowia m.in., udzielając pomocy psychologicznej w formie telefonicznej oraz podczas stażu szkoleniowego w Grupie Synapsis o nazwie Vademecum Terapeuty Rodzinnego, gdzie uczyłam się prowadzenia terapii w nurcie systemowym z rodzinami oraz parami. Staż kliniczny realizowałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Zagórzu k. Warszawy w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii na oddziale dla młodzieży. Od 2013 roku pracuje w NZOZ Ośrodku Psychoterapii Medycznej w Białymstoku prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową osób z zaburzeniami nerwicowymi.

  Od września 2014 roku prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie. Pracuję z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami odżywiania, chorującymi na depresję, mającymi trudności w relacjach międzyludzkich, samotnymi, cierpiącymi, wychowującymi się w dysfunkcyjnych rodzinach z problemem alkoholowym - DDA, a także z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami mającymi trudności wychowawcze.

  Pracuję w nurcie humanistycznym czerpiąc także z innych podejść psychoterapeutycznych, przede wszystkim z terapii Gestalt, psychoterapii doświadczeniowej Leslie Greenberga oraz psychoterapii systemowej. Stosowane przeze mnie metody i techniki są zgodne ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, którego jestem członkiem.

  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego m.in. w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie oraz w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Intra w Białymstoku.
  Zapraszam!
  Zapisy na wizytę:
  tel.: +48 793-919-411
  e-mail: kruszewska.justynaa@gmail.com • Magdalena Popławska
 • Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dyplomowanym psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień wydany przez PARPA w Warszawie.

  Wiedzę i doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując przez ponad 10 lat z osobami dorosłymi w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy /k.Białegostoku. Prowadziłam terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielałam pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychotycznymi oraz pracowałam jako biegły psycholog sądowy. Od 2013 roku prowadzę psychoterapię grupową i indywidualną osób dorosłych w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Białymstoku. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

  Pomagam osobom cierpiącym z powodu przeżywanego lęku, depresji, problemów emocjonalnych, poczucia niskiej wartości, trudności w relacjach z ludźmi, przeżywają kryzys w swoim życiu, poczucie zagubienia sensu w życiu oraz doświadczają przeżyć związanych z rodziną pochodzenia-DDA (dorosłe dzieci alkoholików), DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych).

  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego m.in. w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie oraz w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Intra w Białymstoku.

  Pracuję w podejściu humanistycznym skoncentrowanym na kliencie i jego doświadczaniu siebie. Szczególnie znacząca jest dla mnie relacja terapeutyczna oparta na autentycznym spotkaniu terapeuty i klienta w atmosferze zrozumienia, empatii i poczucia bezpieczeństwa. Swoją pracę postrzegam jako towarzyszenie klientowi w poznawaniu siebie i dokonywaniu zmian poprzez świat doświadczeń, emocji, znaczeń i wartości.

  „Szczęście leży w Tobie. Ono ma swój początek na dnie Twojego serca...
  Uwierz, że wszystko może się jeszcze odmienić na dobre”


  Zapisy na wizytę:
  tel.: +48 605-988-285
  e-mail: poplawska.magda@wp.pl

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
Zapraszamy do naszego gabinetu:
ul. Przejazd 2A lok. 305
15-427 Białystok
Jolanta Obidzińska +48 601-802-076
Justyna Kruszewska
+48 793-919-411
Magdalena Popławska
+48 605-988-285